آخرین نقشه ها و دیتاها
دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
39680 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های بارش ایران GPCC
38390 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان رضوی در ایران
43284 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصویر ماهواره ای شهر ارومیه (گوگل – Google)
42220 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان جنوبی در ایران
42921 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کرمانشاه در ایران
9918 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری در ایران
8864 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان زنجان در ایران
7078 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کردستان در ایران
6971 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان زنجان
6362 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه Shapfile بانک های ایران
3551 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه ساختارهای زمین شناسی ایران اشتوکلین
8235 بازدید

جزئیات بیـشتر
فرآورده های ماهواره ای
لیست کامل
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر اراک سنجنده مودیس
11339 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر مشهد سنجنده مودیس
6222 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
10291 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه اترک | شاخص NDVI سنجنده مودیس
8444 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه سیاه کوه | شاخص NDVI سنجنده مودیس
8406 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه زاینده رود | شاخص NDVI سنجنده مودیس
8194 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده روزانه دمای سطح آب SST خلیج فارس | AVHRR
8336 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده روزانه دمای رویه آب SST دریای خزر
8285 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود داده های مجموع بارش ماهانه TRMM ایران
7856 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده بارش TRMM ایران زمین | روزانه
7599 بازدید

جزئیات بیـشتر
میانگین ماهانه پوشش برف ایران | MODIS-Terra
7299 بازدید

جزئیات بیـشتر
میانگین ۸ روزه بیشینه درصد پوشش برف ایران | MODIS-Terra
6857 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های موقعیت
کل نقشه ها
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان رضوی در ایران
43285 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان جنوبی در ایران
42922 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کرمانشاه در ایران
9919 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری در ایران
8865 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان زنجان در ایران
7079 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کردستان در ایران
6972 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان زنجان
6363 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری
11105 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان یزد
10913 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان همدان
11481 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی
8103 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان مرکزی
6404 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصاویر ماهواره ای گوگل Google
لیست کامل
تصویر ماهواره ای شهر ارومیه (گوگل – Google)
42221 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصویر ماهواره ای اصفهان
13543 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصویر ماهواره ای شهرضا (گوگل – Google)
2 فروش

خـریـد محـصـول
عکس نقشه های ایران
لیست کامل
دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
39681 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
10292 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات میانگین دمای ایران CRU
5446 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی بیشینه ایران CRU
5976 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی کمینه ایران CRU
5432 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات بارشی ایران GPCC
5493 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های رستری استانی
لیست کامل
دانلود نقشه جهت شیب استان بوشهر
5306 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه جهت شیب استان لرستان
5249 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان لرستان
5427 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان بوشهر
5456 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان لرستان
5349 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان بوشهر
4865 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان سمنان
5395 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه جهت شیب استان سمنان
5327 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان سمنان
5258 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان زنجان
5248 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه جهت شیب استان زنجان
5070 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان زنجان
5126 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید