آخرین نقشه ها و دیتاها
دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
27323 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های بارش ایران GPCC
26771 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان رضوی در ایران
30798 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصویر ماهواره ای شهر ارومیه (گوگل – Google)
30153 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان جنوبی در ایران
30637 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کرمانشاه در ایران
7665 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری در ایران
6631 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان زنجان در ایران
4830 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کردستان در ایران
4753 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان زنجان
4425 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه Shapfile بانک های ایران
2560 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه ساختارهای زمین شناسی ایران اشتوکلین
7247 بازدید

جزئیات بیـشتر
فرآورده های ماهواره ای
لیست کامل
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر اراک سنجنده مودیس
10128 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر مشهد سنجنده مودیس
5017 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
8228 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه اترک | شاخص NDVI سنجنده مودیس
7206 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه سیاه کوه | شاخص NDVI سنجنده مودیس
7170 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه زاینده رود | شاخص NDVI سنجنده مودیس
6968 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده روزانه دمای سطح آب SST خلیج فارس | AVHRR
7101 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده روزانه دمای رویه آب SST دریای خزر
7079 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود داده های مجموع بارش ماهانه TRMM ایران
6691 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده بارش TRMM ایران زمین | روزانه
6437 بازدید

جزئیات بیـشتر
میانگین ماهانه پوشش برف ایران | MODIS-Terra
6286 بازدید

جزئیات بیـشتر
میانگین ۸ روزه بیشینه درصد پوشش برف ایران | MODIS-Terra
5849 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های موقعیت
کل نقشه ها
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان رضوی در ایران
30799 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان جنوبی در ایران
30638 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کرمانشاه در ایران
7666 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری در ایران
6632 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان زنجان در ایران
4831 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کردستان در ایران
4754 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان زنجان
4426 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری
9981 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان یزد
9799 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان همدان
10372 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی
7119 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان مرکزی
5423 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصاویر ماهواره ای گوگل Google
لیست کامل
تصویر ماهواره ای شهر ارومیه (گوگل – Google)
30154 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصویر ماهواره ای اصفهان
12511 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصویر ماهواره ای شهرضا (گوگل – Google)
2 فروش

خـریـد محـصـول
عکس نقشه های ایران
لیست کامل
دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
27324 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
8229 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات میانگین دمای ایران CRU
4361 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی بیشینه ایران CRU
4850 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی کمینه ایران CRU
4356 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات بارشی ایران GPCC
4393 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های رستری استانی
لیست کامل
دانلود نقشه جهت شیب استان بوشهر
4192 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه جهت شیب استان لرستان
4193 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان لرستان
4378 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان بوشهر
4362 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان لرستان
4323 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان بوشهر
3794 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان سمنان
4390 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه جهت شیب استان سمنان
4328 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان سمنان
4271 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان زنجان
4256 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه جهت شیب استان زنجان
4087 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان زنجان
4137 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید