آخرین نقشه ها و دیتاها
دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
16318 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های بارش ایران GPCC
16520 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان رضوی در ایران
19646 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصویر ماهواره ای شهر ارومیه (گوگل – Google)
19406 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان جنوبی در ایران
19657 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کرمانشاه در ایران
5365 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری در ایران
4347 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان زنجان در ایران
2560 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کردستان در ایران
2489 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان زنجان
2404 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه Shapfile بانک های ایران
1506 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه ساختارهای زمین شناسی ایران اشتوکلین
6196 بازدید

جزئیات بیـشتر
فرآورده های ماهواره ای
لیست کامل
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر اراک سنجنده مودیس
8771 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر مشهد سنجنده مودیس
3670 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
5996 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه اترک | شاخص NDVI سنجنده مودیس
5819 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه سیاه کوه | شاخص NDVI سنجنده مودیس
5795 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه زاینده رود | شاخص NDVI سنجنده مودیس
5604 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده روزانه دمای سطح آب SST خلیج فارس | AVHRR
5752 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده روزانه دمای رویه آب SST دریای خزر
5760 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود داده های مجموع بارش ماهانه TRMM ایران
5393 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده بارش TRMM ایران زمین | روزانه
5142 بازدید

جزئیات بیـشتر
میانگین ماهانه پوشش برف ایران | MODIS-Terra
5191 بازدید

جزئیات بیـشتر
میانگین ۸ روزه بیشینه درصد پوشش برف ایران | MODIS-Terra
4755 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های موقعیت
کل نقشه ها
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان رضوی در ایران
19647 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان خراسان جنوبی در ایران
19658 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کرمانشاه در ایران
5366 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری در ایران
4348 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان زنجان در ایران
2561 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه موقعیت شهرستانهای استان کردستان در ایران
2490 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان زنجان
2405 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری
8771 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان یزد
8594 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان همدان
9174 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی
6061 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه موقعیت جغرافیایی استان مرکزی
4365 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصاویر ماهواره ای گوگل Google
لیست کامل
تصویر ماهواره ای شهر ارومیه (گوگل – Google)
19407 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصویر ماهواره ای اصفهان
11422 بازدید

جزئیات بیـشتر
تصویر ماهواره ای شهرضا (گوگل – Google)
2 فروش

خـریـد محـصـول
عکس نقشه های ایران
لیست کامل
دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
16319 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
5997 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات میانگین دمای ایران CRU
3199 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی بیشینه ایران CRU
3724 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی کمینه ایران CRU
3248 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات بارشی ایران GPCC
3269 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های رستری استانی
لیست کامل
دانلود نقشه جهت شیب استان بوشهر
3075 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه جهت شیب استان لرستان
3060 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان لرستان
3248 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان بوشهر
3262 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان لرستان
3211 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان بوشهر
2709 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان سمنان
3324 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه جهت شیب استان سمنان
3267 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان سمنان
3219 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه ارتفاعات استان زنجان
3214 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه جهت شیب استان زنجان
3065 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه شیب استان زنجان
3110 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید