دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
27315 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
8227 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات میانگین دمای ایران CRU
4360 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی بیشینه ایران CRU
4848 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی کمینه ایران CRU
4354 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات بارشی ایران GPCC
4391 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید