دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
7261 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
4721 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات میانگین دمای ایران CRU
2547 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی بیشینه ایران CRU
3048 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی کمینه ایران CRU
2593 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات بارشی ایران GPCC
2592 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید