دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
16324 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
6002 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات میانگین دمای ایران CRU
3201 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی بیشینه ایران CRU
3726 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی کمینه ایران CRU
3250 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات بارشی ایران GPCC
3271 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید