دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
39692 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
10295 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات میانگین دمای ایران CRU
5448 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی بیشینه ایران CRU
5978 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی کمینه ایران CRU
5434 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات بارشی ایران GPCC
5495 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید